ویژگی های استفاده از فرانچایز:

۱- کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق استفاده از یک برنامه آزمایش شده
۲- عدم نیاز به تدوین برنامه آماده سازی. این قسمت توسط ارایه دهنده فرانچایز آماده شده است
۳- عدم نیاز به تبلیغات. معمولا تبلیغات توسط ارایه دهنده انجام میشود
۴- کاهش زمان مورد نیاز برای انجام مقدمات از قبیل دکوراسیون، طراحی، اجرا…
۵- کاهش درگیری با پیمانکاران مختلف به دلیل وجود تعاریف دقیق
۶- کاهش هزینه های جاری به دلیل وجود استانداردهای اجرایی
۷- انجام پیشگیری های لازم برای عدم مواجه با مشکلات در مسیر اجرا
۸- پشتیبانی فنی و تخصصی توسط ارایه دهنده فرانچایز

با بررسی موارد فوق و مقایسه آن با ارزیابی هایی که از ریسک های کسب و کار داشتیم با یک جمع بندی میتوان گفت:
از فرانچایزها استفاده کنید اگر:

– برنامه مشخص و مطمئن تجاری ندارید
– با بازار کار آشنایی کافی ندارید
– تجربه عملی در زمینه مورد نظر سرمایه گذاری ندارید
– حوصله درگیری با پیمانکار و طراح دکور و… ندارید
– محدودیت زمانی دارید
– نمیخواهید ریسک کنید
– به استفاده از تجربه دیگران اعتقاد دارید
– میتوانید یک برنامه مشخص را بدون تغییر اجرا کنید