ویژگی های استفاده از فرانچایز

ویژگی های استفاده از فرانچایز: ۱- کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق استفاده از یک برنامه آزمایش شده ۲- عدم نیاز به تدوین برنامه آماده سازی. این قسمت توسط ارایه دهنده فرانچایز آماده شده است ۳- عدم نیاز به تبلیغات. معمولا تبلیغات توسط ارایه دهنده انجام میشود ۴- کاهش زمان مورد نیاز برای انجام مقدمات […]